แบบฟอร์มลงทะเบียนคู่ค้า
ส่วนที่ 1 - ข้อมูลทั่วไป

ประเภทธุรกิจ:

ประเภท Vender ** :

ประเภท Vat ** :

ชื่อ Vender ** :

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/บัตรประชาชน ** :

รหัสสาขาภาษีอากร ** :

ชื่อสาขาภาษีอากร ** :

ที่อยู่ 1 ** :

ที่อยู่ 2 :

ตำบล/แขวง ** :

อำเภอ/เขต ** :

จังหวัด ** :

รหัสไปรษณีย์ ** :

โทรศัพท์ :

โทรสาร :

โทรศัพท์มือถือ ** :

อีเมลล์ ** :

ระยะเวลาในการทำธุรกิจ :
    ปี

ทุนจดทะเบียน :
    บาท

ข้อมูลผู้ติดต่อ **

ลบ
ชื่อ
นามสกุล
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์
หน่วยงาน

บริษัท / ห้างร้าน / หน่วยงานราชการ / อื่นๆ ที่เป็นลูกค้ารายหลักของท่าน

ลบ
ชื่อ
ระยะเวลาในการร่วมธุรกิจ(ปี)


ส่วนที่ 2 - ข้อมูลด้านการเงิน

ประเภทการจ่ายเงิน ** :


ส่วนที่ 3 - เอกสารแนบลบ
ประเภทเอกสาร
ดูเอกสาร
** ประเภท gif, jpg, jpeg, png, pdf, doc,docx, xls, tif, zip, rar ขนาดไม่เกิน 8 MB และชื่อไฟล์ควรเป็นภาษอังกฤษ

กรณีนิติบุคคล
   1. หนังสือรับรองของบริษัท / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
   2. สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
   3. ใบทะเบียนพาณิชย์
   4. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
   5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการ / หุ้นส่วนจำกัด / ผู้มีอำนาจดำเนินการ
   6. สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการ / หุ้นส่วนจำกัด / ผู้มีอำนาจดำเนินการ
   7. ผลงานย้อนหลัง 1 ปี เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง
กรณีบุคคลธรรมดา
   1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   2. สำเนาทะเบียนบ้าน
   3. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)(ถ้ามี)
   4. ผลงานย้อนหลัง 1 ปี เช่น หนังสือสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง